Räkna ut BMI med BMI Räknare

Kroppsmasseindex, eller BMI, är ett nyckelindex kopplat till en persons längd och vikt. Det är personens vikt i kilogram delat med kvadraten på hans/hennes längd i meter. National Institute of Health (NIH) har nu definierat BMI som den avgörande parameter för att veta om du är underviktig, har normal vikt, är överviktig eller fet.

Av denna anledning är att känna till sitt BMI en viktig faktor för att bibehålla en hälsosam kropp och en optimal träningsnivå. En hälsosam BMI kan även hjälpa dig att hålla sjukdomar som hjärtproblem, typ 2-diabetes och hypertoni i schack.

En normal BMI är en indikator av att man nått sin idealvikt. BMI är i grunden en kvantifierad mätning av mängden vävnadsmassa, dvs muskler, fett och ben, hos en individ.

ft
in
lbs
cm
kg

Dock kan, om du är en atlet eller en överaktiv person, din kroppsvikt vara hög inte beroende på fett utan beroende på muskler. Muskler är tätare än fett och ett överflöd av muskler betyder mer vikt och därför högre BMI. Men i den situationen är det inte ohälsosamt eftersom det inte har de associerade hälsoriskerna vilket ett högt BMI-värde har.

BMI Tabell

bmi tabell

Vad är BMI?

BMI är en persons vikt i kilogram delat med kvadraten på längden i meter. BMI mäter inte kroppsfett direkt, utan forskning har visat att BMI är medelmåttigt korrelerat med mer direkta mätningar av kroppsfett som fås från mätningar av hudveckstjocklek, bioelektrisk impedans, densitometri (vägande under vatten), dubbelenergi-röntgenabsorptiometri (DXA) och andra metoder. Dessutom tycks BMI vara starkt korrelerat till olika metaboliska och sjukdomsresultat då dessa är mer direkta mätningar av kroppens fetma. Generellt sett är BMI en billig och lättutförd metod för att kontrollera viktkategori, till exempel underviktig, normal eller hälsosam vikt, överviktig och fet.

Hur används BMI?

Ett högt BMI kan vara en indikator av hög mängd kroppsfett. BMI kan användas som ett kontrollverktyg men är inte en diagnostik av kroppens fetma eller en individs hälsa. För att bedöma om en hög BMI är en hälsorisk behöver en vårdgivare utföra fler bedömningar. Dessa bedömningar kan komma att inkludera tjockleksmätningar, utvärderingar av diet, fysisk aktivitet, familjehistorik och andra lämpliga hälsokontroller.

Vad är BMI-trenderna för vuxna?

Förekomsten av vuxen-BMI större än eller lika med 30 kg/m2 (status för fetma) har ökat starkt sedan 1970-talet. Nyligen har dock denna trend planat ut, förutom för äldre kvinnor. Fetma har fortsatt att öka hos vuxna kvinnor som är 60 år och äldre.

För att få reda på mer om trender hos vuxenfetma besök Fakta om vuxenfetma.

Varför är BMI använt för att mäta övervikt och fetma?

BMI kan användas för befolkningsbedömning av övervikt och fetma. Eftersom beräkningar bara kräver längd och vikt är det ett billigt och enkelt att använda för kliniker och för gemene man. BMI kan användas som ett kontrollverktyg för kroppens fetma men det är inte diagnostik.

För att se formeln baserat antingen i kilogram och meter eller skålpund och tum besök Hur beräknas BMI?

Vilka andra sätt finns för att bedöma överflödig kroppsfetma förutom BMI?

Andra metoder att mäta kroppsfetma inkluderar mätningar av hudveckstjocklek (med krummått), undervattensvägning, bioelektrisk impedans, dubbelenergi-röntgenabsorptiometri (DXA) och isotoputspädning 1,2,3. Dock är dessa metoder inte alltid enkelt tillgängliga, och de är antingen dyra eller  behövs utföras av högutbildad personal. Dessutom kan många av dessa metoder vara svåra att standardisera mellan observatörer eller maskiner, vilket komplicerar jämförelser mellan studier och tidsperioder.

How is BMI calculated?

BMI is calculated the same way for both adults and children. The calculation is based on the following formulas:

Measurement Units Formula and Calculation
Kilograms and meters (or centimeters) Formula: weight (kg) / [height (m)]2

With the metric system, the formula for BMI is weight in kilograms divided by height in meters squared. Because height is commonly measured in centimeters, divide height in centimeters by 100 to obtain height in meters.

Example: Weight = 68 kg, Height = 165 cm (1.65 m)
Calculation: 68 ÷ (1.65)2 = 24.98

Pounds and inches Formula: weight (lb) / [height (in)]2 x 703

Calculate BMI by dividing weight in pounds (lbs) by height in inches (in) squared and multiplying by a conversion factor of 703.

Example: Weight = 150 lbs, Height = 5’5″ (65″)
Calculation: [150 ÷ (65)2] x 703 = 24.96

Hur tolkas BMI för vuxna?

För vuxna från 20 år tolkas BMI med hjälp av standardiserade viktstatuskategorier. Dessa kategorier är de samma för män och kvinnor av alla kroppstyper och åldrar.

Standardiserade viktstatuskategorier kopplade till BMI-områden för vuxna visas i följande tabell.

BMI Viktstatus
Under 18.5 Underviktig
18.5 – 24.9 Normal eller Hälsosam vikt
25.0 – 29.9 Överviktig
30.0 och över Fetma

Till exempel kommer här viktområden, kopplade BMI-områden och viktstatuskategorier för en person som är 5’9”.

Längd Viktområde BMI Viktstatus
5′ 9″ 124 lbs eller mindre Under 18.5 Underviktig
125 lbs till 168 lbs 18.5 till 24.9 Normal eller Hälsosam vikt
169 lbs till 202 lbs 25.0 till 29.9 Överviktig
203 lbs eller mer 30 eller högre Fetma

För barn och tonåringar beror tolkningen av BMI på älder och kön.

Tolkas BMI på samma sätt för barn och tonåringar som det gör för vuxna?

BMI tolkas olika för barn och tonåringar, även om det beräknas med användning av samma formel som vuxen-BMI. Barn och tonåringars (calcolo BMI) BMI behöver vara ålder och kön-specifikt eftersom mänden kroppsfett ändrar sig med ålder och mängden kroppsfett skiljer sig mellan flickor och pojkar. CDCs BMI-för-ålderstillväxtkartor tar hänsyn till dessa skillnader och visar visuellt BMI som en percentilrankning. Dessa percentiler bestämdes med användning av representativ data från befolkningen i USA av 2 till 19 år gamla individer som samlades in vid olika undersökningar från 1963-65 till 1988-94.

Hur bra är BMI som en indikator för kroppens fetma?

Korrelationen mellan BMI och kroppens fetma är ganska stark, men även om 2 personer har samma BMI kan deras kroppsfett skilja sig.

Generellt sett gäller

 • Vid samma BMI tenderar kvinnor att ha mer kroppsfett än män.
 • Vid samma BMI tenderar svarta personer att ha mindre kroppsfett än vita personer, och asiater mer kroppsfett än vita.
 • Vid samma BMI tenderar äldre personer, i medeltal, att ha mer kroppsfett än yngre vuxna.
 • Vid samma BMI har atleter mindre kroppsfett än icke-atleter.

Noggrannheten på BMI som en indikator av kroppens fetman verkar även att vara högre hos personer med högre nivåer av BMI och kroppsfetma16. Medan en person med ett mycket högt BMI (t.ex. 35 kg/m2) med stor sannolikhet har högt kroppsfett, kan ett relativt högt BMI vara resultatet av antingen högt kroppsfett eller hög mängd mager kroppsmassa (muskler och ben). En utbildad vårdgivare bör utföra lämpliga hälsobedömningar för att utvärdera en individs hälsostatus och risker.

Om en atlet eller annan person med mycket muskler har ett BMI över 25, är den personen forfarande ansedd som överviktig?

Enligt BMIs viktstatuskategorier skulle en person med ett BMI mellan 25 och 29.9 klassas som överviktig och en person med ett BMI över 30 skulle klassificeras som fet.

Dock kan atleter ha ett högt BMI på grund av ökad muskelmassa snarare än ökat kroppsfett. Generellt sett har en person som har ett högt BMI troligtvis kroppsfett och skulle anses som överviktig eller fet, men detta gäller eventuellt inte för atleter. En utbildad vårdgivare bör utföra lämpliga hälsobedömningar för att utvärdera en individs hälsostatus och risker.

Vanliga frågor (FAQ)

 • Hur använder man en BMI-räknare?

För att beräkna ditt BMI ska du följa följande steg:

 • Mata in din vikt och välj enhet (kilogram eller skålpund).
 • Mata in din längd i fot och tum.
 • Tryck på beräkna.
 • Om du vill räkna igen ska du bara trycka på omräkning.
 • Hur räknas BMI ut?

BMI räknas ut genom att dela en persons vikt i kilogram med kvadraten på hans/hennes längd i meter. Om till exempel din vikt är 60 kilogram och din höjd är 5 fot 3 tum kommer ditt BMI att beräknas enligt följande:

60/2.61(1.6*1.6)
(5 fot 3 tum är ungefär 1.6 meter)
Detta ger en BMI-utläsning på 22.9.

 • Varför är BMI-uträkning viktigt för din hälsa?

National Institute of Health (NIH) har nu definierat BMI till att vara den avgörande parametern för att veta om du är underviktig, normalviktig, överviktig eller fet. Om du inte faller i kategorin för normal vikt är din hälsa i fara. Låt oss säga att ditt BMI är 17.5. Detta betyder att du är underviktig. Att vara underviktig gör dig mer känslig för sjukdomar eftersom det indikerar att din kropps immunförsvar är svagt. Du kan till och med få osteoporos senare i livet eller få anemi.

Dock ökar dina chanser att utveckla olika sjukdomar, om du är överviktig, fet eller extremt fet, med ökningen av ditt BMI-nummer. Du har lättare att få sjukdomar såsom högt blodtryck, typ 2-diabetes, hög kolesterol, kranskärlssjukdomar, stroke bland många andra.